معاون عمرانی

محسن صادقيان

سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري يزد